Ogłoszenie 25.05.2009

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o. „ dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

" Sprężarkę powietrza śrubową lub sprężarkę łopatkową o wydajności 5-6 m3/min wraz z chłodziarką (osuszaczem powietrza)."

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Termin składania ofert: do 30.06.2009

3.

Termin dostawy: listopad/grudzień 2009

4.

Miejsce dostawy: 76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

5.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
- Piotr Strąpoć tel. (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Stanisław Markiewicz (59) 8405158, fax. (59) 8481999, e-mail: s.markiewicz@stako.pl
- Piotr Strąpoć (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl

6.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: p.strapoc@stako.pl lub s.markiewicz@stako.pl,
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

7.

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie. Przy wyborze oferty zamawiający będzie więc kierował się kryterium:
cena – 100%

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia