Ogłoszenie 21.12.2009

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o." dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę i montaż sieci sprężonego powietrza o szacunkowej długości 550 metrów wraz z odejściami pionowymi w nowo powstałej hali produkcyjnej firmy STAKO CNG Sp. z o.o. zgodnie z poniższym projektem"

Wymagania dla systemu sprężonego powietrza:

- ilość odejść pionowych – 25 szt.
- każde odejście powinno być zakończone zaworem kulkowym,
- sumaryczna długość odejść w granicy 100 mb
- średnica głównego ciągu ø 50-65 mm,
- sieć powinna być zamontowana na wysokości 5200-5500 mm,
- ciśnienie robocze w sieci - 7 bar

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce dostawy: STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

3.

Termin składania ofert: do 25.01.2010 r.

4.

Termin wykonania/dostawy: do 26.02. 2010 r.

5.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
- Piotr Strąpoć tel. (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- S.Markiewicz (59) 8405158, fax. (59) 8481999, e-mail: s.markiewicz@stako.pl
- Piotr Strąpoć (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl

6.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: p.strapoc@stako.pl lub s.markiewicz@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

7.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się:
- ceną dostawy i montażu sieci.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia