O nas

Polityka prywatności

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwaną dalej: „Polityką”) określa, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej (zwanych dalej: „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Polityka zawiera także informacje o plikach cookie stosowanych na naszej stronie internetowej.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest STAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk, KRS 0000078261 , (zwany dalej: „Administratorem”)
  3. Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu korzystania przez Użytkowników z pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług na stronie, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, które go dotyczą i otrzymania kopii przetwarzanych danych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
  3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarza Administrator i których dostarczył mu Użytkownik, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
  5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  6. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika stosowania na stronie plików cookie Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie.